Your Page Title

ข่าวประกวดราคา

id หัวข้อ ว/ด/ป เอกสาร
54 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2564 15 ต.ค. 2563
55 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 16 ต.ค. 2563
56 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน 16 ต.ค. 2563
57 เผยแพร่เปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2564 22 ต.ค. 2563
59 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 9 พ.ย. 2563
65 ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พ.ย. 2563
69 เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมปีงบประมาณ 2564 13 พ.ย. 2563
70 เผยแพร่แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประฒษณ 2564 13 พ.ย. 2563
71 เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมปีงบประมาณ 2564 13 พ.ย. 2563
72 เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1) 30 ต.ค. 2563
73 เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1) 30 พ.ย. 2563
74 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาลอากา 15 ต.ค. 2563
75 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการปิดและปลดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1 ต.ค. 2563
76 เผยแพร่รายงาไตรมาสการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ไตรมาส 1 15 ธ.ค. 2563
77 เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง (ไตรมาส1) 15 ธ.ค. 2563
78 เผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 3 ธ.ค. 2563
79 เผยแพร่ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ รอบ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 16 พ.ย. 2563
80 เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 3 ธ.ค. 2563
81 เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ธ.ค. 2563
82 เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 10 พ.ย. 2563
83 เผยแพร่รายงาานผลการดำเนินการและสนับสนุนปัญหาและอุปสรรคการเผยแพราข้อมูลต่อสาธารณะ (ปีงบประมาณ 2563) 28 ต.ค. 2563
84 เผยแพร่รายงาานผลการดำเนินการและสนับสนุนปัญหาและอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (ปีงบประมาณ 2563) 28 ต.ค. 2563
85 เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.) 22 ธ.ค. 2563
86 เผยแพร่แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 3 ธ.ค. 2563
87 เผยแพร่สรุปรายงานเรื่องการร้องเรียนของหน่วยงาน 3 ธ.ค. 2563
88 เผยแพร่รายงานการดำเนินงานเว็บไซค์ของหน่วยงาน 3 ธ.ค. 2563
89 เผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 1 ต.ค. 2563
90 เผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 1 ต.ค. 2563
91 เผยแพร่แผนการป้องกันการทุจริตการป้องกันและปราบปราม ปี 2564 13 พ.ย. 2563
92 เผยแพร่นโยบายผู้บริหาร 3 ธ.ค. 2563
93 เผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 3 ธ.ค. 2563
94 เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (แบบสขร.) 27 ม.ค. 2564
95 เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบสขร.) 25 ก.พ. 2564
96 เผยแพร่ชุดจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 26 ก.พ. 2564
97 เผยแพร่ชุดจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 26 ก.พ. 2564
98 เผยแพร่ผลการดำเนินงานเว็บไซค์โรงพยาบาลอากาศอำนวย 3 ธ.ค. 2563
99 เผยแพร่นโยบายผู้บริหาร 3 ธ.ค. 2563
100 เผยแพร่แจ้งมาตรการแนวทางในการริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 15 มี.ค. 2564
102 เผยแพร่ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 14 ม.ค. 2564
103 เผยแพร่ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 15 มี.ค. 2564
104 เผยแพร่เอกสารกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2564 14 ม.ค. 2564
105 เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมปีงบประมาณ 2564 13 พ.ย. 2563
106 เผยแพร่การจัดตั้งกลุ่ม STRONG ATR เพื่อการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใส 2 มี.ค. 2564
107 เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 15 มี.ค. 2564
108 เผยแพร่รายงานการติดตามกำกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้อวกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564 15 มี.ค. 2564
109 เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 (แบบสขร.) 30 เม.ย. 2564
110 เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) 31 พ.ค. 2564
111 เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 (แบบสขร.) 31 มี.ค. 2564
112 เผยแพร่ชุดจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2564 28 พ.ค. 2564
113 เผยแพร่ชุดจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2564 (2) 28 พ.ค. 2564
114 เผยแพร่การขออนุมัติจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 22 มี.ค. 2564
115 เผขออนุมัติจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและแบบฟอร์มใบยืมพัสดุ 22 มี.ค. 2564
116 เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 15 มี.ค. 2564
117 เผยแพร่ขออนุมัติจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและแบบฟอร์มใบยืมพัสดุ 22 มี.ค. 2564
118 เผยแพร่คู่มือการป้องกันการรับสินบนโรงพยาบาลอากาศอำนวย 4 ม.ค. 2564
119 เผยแพร่ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13 พ.ย. 2563
120 เผยแพร่ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส้งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี2564 13 พ.ย. 2563
121 เผยแพร่บันทึกขออนุมัติดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จิตพอเพียง ด้านทุจริต 7 เม.ย. 2564
122 เผยแผร่่โครงการกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงด้านทุจริต 7 เม.ย. 2564
123 เผยแพร่รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (รพ.อากาศอำนวย) ปีงบประมาณ 2564 9 เม.ย. 2564
124 เผยแพร่บันทึกข้ออความเสนอผู้บริหารรายงานผลการจัดการโครงการ 19 เม.ย. 2564
125 เผยแพร่บันทึกรายงานผลการจัดการโครงการ กิจกรรมภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงด้านทุจริต 19 เม.ย. 2564
126 เผยแพร่ภาพกิจกรรม 19 เม.ย. 2564
127 เผยแพร่ขออนมัติดำเนินกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างวัฒนธรรมและการต่อต้านการทุจริต 7 เม.ย. 2564
128 เผยแพร่ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงด้านทุจริต 7 เม.ย. 2564
129 เผยแพร่โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 7 เม.ย. 2564
130 เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 19 เม.ย. 2564
131 เผยแพร่รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปี2564 รอบ1 (1 ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64 ) 9 มิ.ย. 2564
132 รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไปและการทุจริตประพฤติมิชอบ 4 มี.ค. 2564
133 ตอบผลการดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป 20 ต.ค. 2563
134 เผยแพร่ประกาศมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 20 ม.ค. 2564
135 เผยแพร่กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอากาศอำนวย 20 ม.ค. 2564
136 รายงานผผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 20 ม.ค. 2564
137 แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ในการป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อน 20 ม.ค. 2564
138 รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไปและการทุจริตประพฤติมิชอบ 4 มี.ค. 2564
139 เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมปีงบประมาณ 2564 13 พ.ย. 2563
140 เผยแพร่โครงการจัดบริการสาธารณสุขผู้สูงอายุ 64 7 ธ.ค. 2563
141 บันทึกมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 3 ม.ค. 2564
142 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน 3 ม.ค. 2564
143 ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุงรายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 30 พ.ย. 542
144 เผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 ก.ค. 2564
145 รายงานผลการกำกับ ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 13 ส.ค. 2564
146 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2 ก.ย. 2564
147 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2 ก.ย. 2564
148 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 ก.ย. 2564
149 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 ก.ย. 2564
150 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 ก.ย. 2564
151 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน 2 ก.ย. 2564
152 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ 2 ก.ย. 2564
153 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 2 ก.ย. 2564
154 EB 5 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 2 ก.ย. 2564
155 EB 5 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 2 ก.ย. 2564
156 EB 5 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 2 ก.ย. 2564
157 เผยแพร่ ชุดจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 2564 2 ก.ย. 2564
158 เผยแพร่ ชุดจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2564 2 ก.ย. 2564
159 เผยแพร่ ชุดจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2564 2 ก.ย. 2564
160 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 ก.ย. 2564
161 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 ก.ย. 2564
162 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2 ก.ย. 2564
163 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564 2 ก.ย. 2564
164 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564 2 ก.ย. 2564
165 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564 2 ก.ย. 2564
166 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2 ก.ย. 2564
167 ขออนุมัติดำเนินโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2564 2 ก.ย. 2564
168 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ 2 ก.ย. 2564
169 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ 2 ก.ย. 2564
170 ใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 2 ก.ย. 2564
171 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. 2 ก.ย. 2564
172 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2 ก.ย. 2564
173 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ 2 ก.ย. 2564
174 การดูแลระยะยาวด้านสาธารสุขสำหรับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง เมษายน 2564 2 ก.ย. 2564
175 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2 ก.ย. 2564
176 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 30 พ.ย. 542
177 เผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ 20 ต.ค. 2564
178 เผยแพร่ประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอากาศอำนวย 20 ต.ค. 2564
179 เผยแพร่มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน 1 ธ.ค. 2564
180 กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลอากาศอำนวย ปีงบประมาณ 2565 20 ต.ค. 2564
181 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 1 ธ.ค. 2564
182 รายงานผลการติดตามการดำเนินการและสรุปปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณปร 2565 30 พ.ย. 2564
183 รายงานผลการติดตามการดำเนินการและสรุปปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะปี 2565 30 พ.ย. 2564
184 แบบฟอร์การขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ 30 พ.ย. 2564
185 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2565 23 ธ.ค. 2564
186 เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 (แบบสขร.) 29 ต.ค. 2564
187 เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร) 30 พ.ย. 2564
188 เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 (แบบ สขร) 27 ธ.ค. 2564
189 แบบฟอร์การขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) 27 ธ.ค. 2564
190 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการปิดและปลดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 20 ต.ค. 2564
191 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุ 70 %และระดับจังหวัด 20% ปีงบประมาณ 2565 16 พ.ย. 2564
192 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 70 %และระดับจังหวัด 20% ปีงบประมาณ 2565 16 พ.ย. 2564
193 เผยแพร่แผนประมาณการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 1 ธ.ค. 2564
194 เผยแพร่หนังสือรับจัดสรรงบค่าบริการทาการแพทย์งบลงทุนระดับหน่วยบริการ และระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2565 1 ธ.ค. 2564
195 เผยแพร่บันทึกข้อความรายงานขออนุญาตเผยแพร่แผนปี 2565 16 พ.ย. 2564
196 บันทึกเผยแพร่แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอมูลแผนปีงบประมาณ 2565 16 พ.ย. 2564
197 เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ) ไตรมาสที่ 1 24 ธ.ค. 2564
198 เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการการแพทย์(งบค่าเสื่อม) 20 ธ.ค. 2564
199 รายงานเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่๑ (เงินบำรุงโรงพยาบาลอากาศอำนวย) 20 ธ.ค. 2564
200 บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1 24 ธ.ค. 2564
201 แบบฟอร์การขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ 24 ธ.ค. 2564
202 ขอเผยแพร่การกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง 15 ต.ค. 2564
203 ขออนุมัติเผยแพร่กำหนดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง 15 ต.ค. 2564
204 แบบฟอร์การขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ 15 ต.ค. 2564
205 เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 พ.ย. 2564
206 เผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในหน่วยงาน 1 ต.ค. 2564
207 นโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของกระทรวงสาธารณสุข 22 ธ.ค. 2564
208 รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 10 พ.ย. 2564
209 เอกสารขอเผยแพร่วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง 64 10 พ.ย. 2564
210 แบบฟอร์การขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ 10 พ.ย. 2564
211 เผยแพร่นโยบายผู้บริหาร 3 ธ.ค. 2564
212 เผยแพร่สรุปรายงานเรื่องการร้องเรียนของหน่วยงาน 3 ธ.ค. 2564
213 เผยแพร่แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 28 ม.ค. 2565
214 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โรงพยาบาลอากาศอำนวย ปีงบประมาณ 2564 14 มี.ค. 2565
215 เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการการแพทย์(งบค่าเสื่อม) ไตรมาสที่2 16 มี.ค. 2565
216 เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 (แบบ สขร.1) 31 ม.ค. 2565
217 เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (แบบ สขร.1) 28 ก.พ. 2565
218 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 28 ก.พ. 2565
219 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 28 ก.พ. 2565
220 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดจอก ตำบลวาใหญ่ 21 เม.ย. 2565
221 เผยแพร่ตารางเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดจอก ตำบลวาใหญ่ 21 เม.ย. 2565
222 เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน1 คัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดจอก ตำบลวาใหญ่ 27 เม.ย. 2565
223 เผยแพร่ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดจอก ตำบลวาใหญ่ 5 พ.ค. 2565
224 เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพัฒนาบุคลากร 28 ก.พ. 2565
225 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์งบค่าเสื่อม (ไตรมาสที่ 3) ปีงบประมาณ 2565 30 มิ.ย. 2565
226 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2564- มิถุนายน 2565 ไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ 2565 30 มิ.ย. 2565
227 เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตการประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 พ.ย. 2565
228 เผยแพร่แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงพยาบาลอากาศอำนวยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 พ.ย. 2565
229 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลอากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ 2566 15 พ.ย. 2565
230 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 70 % ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 ธ.ค. 2565
231 เผยแพร่ตารางเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (งบค่าลงทุน 70%) สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวย ปีงบประมาณ 2566 19 ธ.ค. 2565
232 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 รายการ โดยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 11 ม.ค. 2566
233 เผยแพร่ตารางเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (งบลงทุน 70%) สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวย ปีงบประมาณ 2566 16 ม.ค. 2566
234 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ โดยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 16 ม.ค. 2566
235 เผยแพร่เอกสารประกาศขายทอดตลาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 ม.ค. 2566
236 เผยแพร่เอกสารประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 ม.ค. 2566
237 รายงานงบการเงินโรงพยาบาลอากาศอำนวย ประจำเดือน กันยายน 2565 30 พ.ย. 542
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน (ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566) 10 ก.พ. 2566
239 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน (ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ งบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 70 ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 20 ม.ค. 2566
240 รายงานงบการเงินโรงพยาบาลอากาศอำนวย ประจำเดือน กันยายน 2565 30 พ.ย. 542
241 ขออนุมัติเผยแพร่ลงนามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566 20 ธ.ค. 2565
242 ขออนุมัติลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566 20 ธ.ค. 2565
243 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 31 ม.ค. 2566
244 เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 28 ก.พ. 2566
245 เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (แบบ สขร.1) 28 มี.ค. 2566
246 ขออนุญาตเผยพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 31 ม.ค. 2566
247 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 28 ก.พ. 2566
248 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 28 มี.ค. 2566
249 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 28 มี.ค. 2566
250 ขออนุมัติประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี2565(รอบที่2) 8 ธ.ค. 2565
251 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 รอบที่2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565) 8 ธ.ค. 2565
252 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์งบค่าเสื่อม (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2566 28 ก.พ. 2566
253 เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม -มีนาคม 2566 ไตรมาสที่2 28 ก.พ. 2566
254 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์งบค่าเสื่อม (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2566 28 ก.พ. 2566
255 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสางเสริมคุณธรรมจริยาธรรมปีงบประมาณ 2566 15 มี.ค. 2566
256 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสางเสริมคุณธรรมจริยธรรมปีงบประมาณ 2566 15 มี.ค. 2566
257 รายงานผลการกกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) 27 มี.ค. 2566
258 ขออนุมัติจัดทำคู่มือการมช้ทรัพย์สินของทางราชการและแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง คืนพัสดุ 16 ก.พ. 2566
259 ขออนุมัติจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง คืนพัสดุ 16 ก.พ. 2566
260 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 14 มี.ค. 2566
261 ประกาศลงนามเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 19 ธ.ค. 2565
262 ลงนามคู่มือแนวปิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน 30 พ.ย. 542
263 เผยแพร่คู่มือแนวทางปิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 30 พ.ย. 542
264 แจ้งคู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน 6 ม.ค. 2566
265 เผยแพร่ลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 19 ธ.ค. 2565
266 เผยแพร่ลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาเวชภัณฑ์มิใช่ยา 19 ธ.ค. 2565
267 สรุปผลการดำเนินงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน ) 29 มี.ค. 2566
268 ประกาศมาตรการการป้องกันการทุจริต 29 มี.ค. 2566
269 แจ้งเวียนประกาศมาตรการการป้องกันการับสินบนทุกรูปแบบ 29 มี.ค. 2566
270 แจ้งเวียนประกาศมาตรการการป้องกันการป้องกันทุจริต 29 มี.ค. 2566
271 เผยแพร่เอกสารขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลอากาศอำนวย 23 ม.ค. 2566
272 เผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริการความเสี่ยงโรงพยาบาลอากาศอำนวย 26 ม.ค. 2566
273 รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 30 มี.ค. 2566
274 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ 2566 30 มี.ค. 2566
275 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 30 มี.ค. 2566
276 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) โรงพยาบาลอากาศอำนวย ปีงบประมาณ 2566 23 มี.ค. 2566
277 ประกาศนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 มิ.ย. 2566
278 เผยแพร่ประกาศผลการประเมินการปฏับัติราชการ ประจำปี 2566 (รอบที่ 1 1ต.ค.65-31 มี.ค.66) 28 มิ.ย. 2566
279 เผยแพร่ขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 28 มิ.ย. 2566
280 เผยแพร่โครงการอบรมให้ความรู้ คุณธรรมและความโปร่งใสการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2566 28 มิ.ย. 2566
281 เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี2566 28 มิ.ย. 2566
282 เผยแพร่ภาพกิจกรรมโครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 28 มิ.ย. 2566
283 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 28 มิ.ย. 2566
284 เผยแพร่ขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 28 มิ.ย. 2566
285 เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 30 เม.ย. 2566
286 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 (สขร.) 30 เม.ย. 2566
287 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 30 เม.ย. 2566
288 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 31 พ.ค. 2566
289 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 30 มิ.ย. 2566
290 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (สขร.) 31 พ.ค. 2566
291 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 (สขร.) 30 มิ.ย. 2566
292 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม. พ.ศ. 2566 31 พ.ค. 2566
293 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 30 มิ.ย. 2566
294 เผยแพร่รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใส ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 256 20 มิ.ย. 2566
295 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ โครงการให้ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส 2566 28 มิ.ย. 2566
296 เผยแพร่รูปภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส 2566 28 มิ.ย. 2566
297 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 28 มิ.ย. 2566
298 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29 มิ.ย. 2566
299 เผยแพร่ โครงการเพื่อจัดการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ 29 มิ.ย. 2566
300 เผยแพร่ รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 29 มิ.ย. 2566
301 ภาพกิจกรรม โครงการการบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ 29 มิ.ย. 2566
302 มีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29 มิ.ย. 2566
303 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29 มิ.ย. 2566
304 เผยแพร่ผลการกำกับติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 14 ก.ย. 2566
305 เผยแพร่ผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนส่วนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 19 ก.ย. 2566
306 รายงานผลการกำกับติดตามและสรุปรายงานตามประกาศมาตรการการป้องกันและการรับสินบนทุกรูปแบบกรอบแนวทางมาตรการป้องกันและการับสินบนประจำปีงบประมาณ 2566 15 ก.ย. 2566
307 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 15 ก.ย. 2566
308 รายงายผลจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เงินบำรุง)ปีงบประมาณ 2566 15 ก.ย. 2566
309 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมไตรมาสที่4 15 ก.ย. 2566
310 เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 27 ก.ค. 2566
311 เผยแพร่สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างแบบสขร . ประำเดือนกรกฎาคม 2566 27 ก.ค. 2566
312 รายงานผลการดำเนินงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566 15 ก.ย. 2566
313 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ2) 15 ก.ย. 2566
314 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี2566 15 ก.ย. 2566
315 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 (แบบสขร) 31 ส.ค. 2566
316 เผยแพร่ลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ธ.ค. 2563
317 ขออนุมัติเผยแพร่จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 3120 ครั้ง 8 ม.ค. 2567
318 เผยแพร่ตารางเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ปีงบประมาณ 2567 8 ม.ค. 2567
319 เผยแพร่งบการเงิน เดือนกันยายน 2566 27 ก.พ. 2567
320 เผยแพร่เอกสารงบการเงินประจำปี 2566 11 มี.ค. 2567
321 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาปฏิบัตงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 18 มี.ค. 2567
322 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 25 มี.ค. 2567
323 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาปฏิบัตงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 27 มี.ค. 2567
324 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 28 มี.ค. 2567
325 ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลอากาศอำนวยเปิดจองคิวออนไลน์ 5 เม.ย. 2567