ข่าวสารโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม สาระน่ารู้ที่มีประโยชน์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
เผยแพร่ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดจอก ตำบลวาใหญ่
เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน1 คัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดจอก ตำบลวาใหญ่
เผยแพร่มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน
เผยแพร่ ชุดจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2564
เผยแพร่ชุดจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่ชุดจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบสขร.)
เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (แบบสขร.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------

เอกสารประชาสัมพันธ์

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตการประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงพยาบาลอากาศอำนวยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลอากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ 2566
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์งบค่าเสื่อม (ไตรมาสที่ 3) ปีงบประมาณ 2565
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2564- มิถุนายน 2565 ไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดจอก ตำบลวาใหญ่
เผยแพร่ตารางเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดจอก ตำบลวาใหญ่
เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการการแพทย์(งบค่าเสื่อม) ไตรมาสที่2
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โรงพยาบาลอากาศอำนวย ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (แบบ สขร.1)
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------