ข่าวสารโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม สาระน่ารู้ที่มีประโยชน์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
เผยแพร่มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน
เผยแพร่ ชุดจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2564
เผยแพร่ชุดจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่ชุดจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบสขร.)
เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (แบบสขร.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่เปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------

เอกสารประชาสัมพันธ์

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 (แบบ สขร)
แบบฟอร์การขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร)
เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ) ไตรมาสที่ 1
บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1
แบบฟอร์การขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2565
นโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของกระทรวงสาธารณสุข
เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการการแพทย์(งบค่าเสื่อม)
รายงานเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่๑ (เงินบำรุงโรงพยาบาลอากาศอำนวย)
เผยแพร่นโยบายผู้บริหาร
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------