รายงานสถานะการโควิด ประเทศไทย

อัพเดทวันที่

ข้อมูลจาก :
ติดเชื้อสะสม

หายแล้ว

รักษาอยู่ใน รพ.

เสียชีวิต

ข่าวสารโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม สาระน่ารู้ที่มีประโยชน์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
เผยแพร่ชุดจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่ชุดจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบสขร.)
เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (แบบสขร.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่เปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2564
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------

เอกสารประชาสัมพันธ์

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
เผยแพร่แจ้งมาตรการแนวทางในการริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
เผยแพร่ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เผยแพร่รายงานการติดตามกำกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้อวกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่การจัดตั้งกลุ่ม STRONG ATR เพื่อการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใส
เผยแพร่ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่เอกสารกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.)
เผยแพร่รายงาไตรมาสการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ไตรมาส 1
เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง (ไตรมาส1)
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------

ประกาศรับสมัครงาน

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------

แบบฟอร์มต่างๆ

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง