รายงานสถานะการโควิด ประเทศไทย

อัพเดทวันที่

ข้อมูลจาก :
ติดเชื้อสะสม

หายแล้ว

รักษาอยู่ใน รพ.

เสียชีวิต

ข่าวสารโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม สาระน่ารู้ที่มีประโยชน์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
เผยแพร่ชุดจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่ชุดจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบสขร.)
เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (แบบสขร.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่เปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2564
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------

เอกสารประชาสัมพันธ์

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
เผยแพร่รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปี2564 รอบ1 (1 ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64 )
เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1)
เผยแพร่ชุดจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2564
เผยแพร่ชุดจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2564 (2)
เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 (แบบสขร.)
เผยแพร่บันทึกข้ออความเสนอผู้บริหารรายงานผลการจัดการโครงการ
เผยแพร่บันทึกรายงานผลการจัดการโครงการ กิจกรรมภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงด้านทุจริต
เผยแพร่ภาพกิจกรรม
เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
เผยแพร่รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (รพ.อากาศอำนวย) ปีงบประมาณ 2564
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------

แบบฟอร์มต่างๆ

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง