รายงานสถานะการโควิด ประเทศไทย

อัพเดทวันที่

ข้อมูลจาก :
ติดเชื้อสะสม

หายแล้ว

รักษาอยู่ใน รพ.

เสียชีวิต

ข่าวสารโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม สาระน่ารู้ที่มีประโยชน์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่เปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาลอากา
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------

เอกสารประชาสัมพันธ์

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.)
เผยแพร่รายงาไตรมาสการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ไตรมาส 1
เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง (ไตรมาส1)
เผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563
เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่สรุปรายงานเรื่องการร้องเรียนของหน่วยงาน
เผยแพร่รายงานการดำเนินงานเว็บไซค์ของหน่วยงาน
เผยแพร่นโยบายผู้บริหาร
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------

ประกาศรับสมัครงาน

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------

แบบฟอร์มต่างๆ

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง