ข่าวสารโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม สาระน่ารู้ที่มีประโยชน์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (แบบ สขร.1)
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสางเสริมคุณธรรมจริยธรรมปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์งบค่าเสื่อม (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม -มีนาคม 2566 ไตรมาสที่2
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์งบค่าเสื่อม (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน (ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน (ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ งบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 70 ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
เผยแพร่ตารางเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (งบลงทุน 70%) สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวย ปีงบประมาณ 2566
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------

เอกสารประชาสัมพันธ์

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ 2566
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
สรุปผลการดำเนินงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน )
ประกาศมาตรการการป้องกันการทุจริต
แจ้งเวียนประกาศมาตรการการป้องกันการับสินบนทุกรูปแบบ
แจ้งเวียนประกาศมาตรการการป้องกันการป้องกันทุจริต
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
รายงานผลการกกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------