Your Page Title

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

นางจิรัฐติกาล สุตวนิชย์

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอากาศอำนวย 094-524-9228

นางสาวศุภมาศ อุ่นสากล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 081-872-1530

นางสาวอรพิน คชพิมพ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 081-263-4832

นางสาวเจนนิสา บุพศิริ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นายพีระศักดิ์ คำสงค์

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุรัจฉรา ชัยราช

ทันตแพทย์ชำนาญการ 086-233-7432

นายคมสัน รังวารี

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 086-220-4876

นางนวภรณ์ วงค์วันดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 080-761-4022

นางวนิดา คำเกาะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางพิมพา พรมสิทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวมาระตี ไชยรบ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 089-715-3245

นายจินดา พลสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางอัคพิน สุริวรรณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 081-769-5602

นางรุ่งนภา ขจรเพชร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 080-197-9318

นายโสภณ อุสาพรม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 099-936-2726

นางทัศนีย์วรรณ งิ้วโสม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 081-060-3584

นางผกาทิพย์ พวงใบดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 091-867-4319