Your Page Title

วิสัยทัศน์ (Vision)

 • เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ร่วมสร้างเสริมสุขภาพ ประทับใจบริการ

พันธกิจ (Mission)

 • 1. พัฒนาระบบบริการทั้งเชิงรุก เชิงรับให้ได้มาตรฐาน
 • 2. พัฒนาโรงพยาบาลสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
 • 3. พัฒนาทักษะของบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพและการบริการที่เป็นเลิศ

ค่านิยม(Values) : SMILE


S : Safetyผู้รับและผู้ให้บริการปลอดภัยและมีคุณภาพ

M : Mind and moralบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ด้วยคุณธรรมจริยธรรม

I : Information and innovation ระบบสารสนเทศและนวัตกรรม

L : Learning Organizationเราต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่เสมอ

E : Empowerment มีการเสริมแรงให้กำลังใจแก่ผู้บริการและผู้ให้บริการมีความสุข ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการมีสุขภาพดี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการให้บริการด้านสาธารณสุข ครอบคลุมทุกมิติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมในองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพดีมีความสุขในการทำงาน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและส่งเสริมงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ


ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการมีสุขภาพดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการให้บริการด้านสาธารณสุข ครอบคลุมทุกมิติ

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมในองค์กร

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพดีมีความสุขในการทำงาน

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและส่งเสริมงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ